Ignis System Logo (3)

Adaptable30

5 koraka za jednostavnu montažu staklene ograde sa nosačem Adaptable30

Slika BR.7

Pri montaži staklenih ograda veoma je bitna preciznost zbog nemogućnosti dodatne obrade stakla nakon
kaljenja. Tokom bušenja rupe na podlozi za anker, često dođe do pomeranja rupe iz ose, što stvara problem ako se
to ne popravi. Nosač Adaptable30 je konstruisan tako da taj problem prevaziđe.

Slika BR.8

Prednost nosača Adaptable30 je ta što ima mogućnost da problem smaknutog ankera moze iskoristiti i
precizno naštelovati željenu osu nosača. Ima opseg 20mm štelovanja, što zadovoljava potrbe montažera

Slika BR.9

Krivo postavljena podloga gde se postavlja staklena ograda je česta pojava. Fino štelujući navoj u odstojniku
između zida i stakla omogućava da se ispravi podloga i pripremi za postavku stakla.

Slika BR.10

Kada se staklo postavi na nosače, bitno je zavrnuti gornju maticu (ne stezati do kraja), a donju ostaviti da se
finalno našteluje vertikala stakla. Prednost je što se ovo štelovanje može izvršiti bez skidanjanstakla sa nosača
pomoću ključa S50. To smanjuje rizike od oštećenja stakla i nosača, a ubrzava vreme montaže.

Slika BR.11

Na kraju sledi završno stezanje matica sa ključem K50. Sa ovim sistemom nosača veoma je lako štelovanje
staklenih komada i međusobno usklađivanje tako da ogradu za kratko vreme namontirate da izgleda perfektno.

Slika BR.12

Ključevi za stezanje matice K50 i za štelovanje odstojnika S50 su veoma korisni pri montaži ograde, jer tačno
naležu na već predviđena mesta na nosaču. Dizajnirani su tako da se sa njima lako rukuje, a sa tim se ubrzava
sam proces montaže.